за нас текущи проекти завършени проекти услуги механизация бетонов център контакти контакти
Декларация за политиката по качество, околна среда, безопасност и здраве при работа в Строителна фирма "ЗАПРЯНОВ-03"
Политика лични данни
zapryanovi
zapryanovi
zapryanovi

О Б Я ВА

от “ЗАПРЯНОВИ 03” ООД, ЕИК 115816551, гр. Асеновград, бул. „Васил Левски“ № 5, ет. 2, ап. 5 На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./ У В Е Д О М Я В А М Е Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „ Малка винарска изба“, в УПИ ХI-505.243, кв. 15 ПЗ ”Север”, гр. Асеновград, област Пловдив Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. "Акад. Н. Хайтов" 9 или в РИОСВ Пловдив, бул. "Марица "№ 122.

 Строителна  фирма  "ЗАПРЯНОВИ-03", се намира на територията на гр. Асеновград , обл. Пловдивска , и е  регистрирана  на 01.12.2003 г., като Дружество с ограничена отговорност  ,  с решение  №8058 от 01.12.2003 г. на Пловдивски  Окръжен  съд и е  преобразувано  в Еднолично дружество с ограничена отговорност - " Запрянови-03" ,  на  14.10.2004 г.  с  решение № 6435, за да достигне до сегашната си форма като "Запрянови – 03" ООД с  решение №   771 от 31.01.2006г. с Булстат: BG115816551, Даначен№:1168454275 и  основен  предмет  на  дейност  строителство  в  страната  и чужбина .

Собственици във фирмата сме баща и син Вакрил и Георги Запрянови. Регистрирахме фирмата след като решихме да преструктурираме бизнеса си в семеен. Преди това работехме с "Боровак – Запрянов, съдружие" ООД – гр. Асеновград, където имахме съдружник – наш колега строителен инженер извън нашето семейство. Основната ни дейност беше строителство в България и Германия.

От  самото  си  създаване  фирмата  е  ориентирана  към  комплексно  строителство  и  извършва  следните  видове  дейности :

Ниско  строителство :

Ø      Вертикална  планировка , пътно  строителство  и  ремонт  на  всички  видове  пътни  настилки ;

Ø      Улично  и  площадково  кабелизиране  високо  напрежение ;

Ø      Улични  и  площадкови  водопроводи  и  канализации ;

Ø      Напоителни системи;

Високо  строителство :

Ø      Изкопни, зидарски , кофражни , бетонови , армировъчни  и  покривни  работи;

Ø      Мазачески, бояджийски , изолаторски, облицовъчни  и  всички  останали  довършителни  работи ;

Ø      Железарски , дърводелски  и  стъкларски  работи ;

Ø   Сградни  водопроводни , канализационни , електрически  и  отоплителни , климатични , телефонни  и  охранителни  инсталации .

Фирмата  изпълнява  обектите  си  при  пълен  инженеринг  / от  обезпечаване  на  обектите  си  с  проектна  документация  до  "ключ" / .  Създадена  е  и  се  поддържа  отлична  организация  на  производствения  процес  с  необходимата  мобилност  и  гъвкавост , което  позволява  не  само  качествено , но  и  изпълнение  в  срок  на  всички  поети  ангажименти .

Разполагаме с подготвени специалисти и механизация за изпълнение на ниско строителство, ВиК инсталации. Също така и собствена механизация –багери, валяци, автогрейдер, булдозер, фадрома, влекач платформа 25 тона и самосвали, асфалтополагаща машина, бетоновъзел, бетонпомпа, бетоновози.

Спечелили сме концесия за добив на инертни материали за 13 години напред, с работеща пресевно – трошачна инсталация, бетоновъзел, цех за бетонови изделия, собствена складова база, строим арматурен двор в Асеновград.

Управляем  трудов  ресурс :

Към  настоящият  момент  персоналът  наброява 300  души  от  всички  строителни  специалности , работещи  по  трудов  договор , както  и  инженери  и  техници  с  висока  квалификация , а  именно :

Ø      Управители –  2бр;
Ø      Архитект – 1 специалист;
Ø      Инженерно – технически  персонал –  18 специалиста ;
Ø      Еколог – 1 специалист;
Ø      Икономисти  и  финансисти – 4 специалиста;
Ø      Чертожник – 1 специалист
Ø      Технически сътрудник – 12 специалист
Ø      Работници  по  всички  специалности, шофьори на самосвали, водачи на пътно строителни машини, пазачи  – 261 човека

Фирмата  провежда  политика  на  непрекъсната  квалификация , повишаване  и  разширяване  квалификацията  на  работещите  в  нея. Разполагаме с добра материално- техническа база. Разработили сме собствена стратегия за осигуряването на скъпо струващи мaшини и съоръжения, необходими при изграждането на някои специфични обекти.  В  постоянно  сътрудничество  сме  с  известни  консултански  екипи  по  организация  и  управление  на  строителния  процес  /проучване , проектиране  и  изграждане  на  строителни  обекти  на  промишленото  и  гражданско  строителство  и  прилежащата  им  инфраструктура / , както  и  във  финансовото  управление  на  инвестициите  в  изграждащите  се  и  вече  изградени  обекти .

 "ЗАПРЯНОВИ –03" ООД - гр.Асеновград е член на Българската строителна камара в гр.София от 2004г. Регистрирана е и в Централния професионален регистър на строителя в следните групи и категории:

От Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжение, може да изпълнява обекти от първа до пета категория;

От Втора група: строежи от транспортната инфраструктура, може да изпълнява обекти от първа до четвърта категория;

От Трета група: строежи от енергийната инфраструктура, може да изпълнява обекти от трета категория;

От Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, може да изпълнява обекти от първа до трета категория;

От Пета група: отделни видове строителни и монтажни работи, фирмата ни може да изпълнява събаряне и разчистване на сгради; земни работи; сондиране и пробиване; общо строителство на сгради и строителни съоръжения; строителство на покриви и хидроизолации; строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени; строителство на хидротехнически съоръжения; други специализирани строителни дейности; строителство на електрически инсталации; изолационни строителни дейности, строителстно на тръбопроводни инсталации; строителство на други инсталации; полагане на мазилки; монтаж  на дограма, интериорни и други завършващи елементи; полагане на подови настилки и стенни облицовки; боядисване и стъклопоставяне; други довършителни строителни дейности; даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор.

 Фирма  " Запрянови-03 " ООД  се  ползва  с  име  на  коректен  партньор  сред  контрагентите  си . Спазва  се  строга  финансова  дисциплина  и  се  работи  с  отлично  качество  на  строителните  и  монтажни  работи,  при  ефективна  организация  на  строителния  процес . Няма  задължения  към  бюджета  или  други  институции . Не  са  регистрирани  прояви , уронващи  авторитета  ни  на  строителния  пазар .

 Фирмата ни има сертификати за Системата за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008, Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд базирана на OHSAS 18001:2007, и Система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001:2004.


През 2007г. пуснахме в експлоатация и сепарация за инертни материали в находище "Чакъра", за което имаме сключен концесионен договор за 13 години експлоатация. През 2008г. изградихме и пуснахме в експлоатация бетновъзел „Мобил ВС – 60" и цех за производство на бетон и бетонови изделия.

Пред по-дългосрочните ни задачи за развитие на фирмата ни е намерението ни през тази година да изградим и арматурен цех.

Моите работници  са изпълнявали следните  обекти  в  Република  Германия :

-  48 апартамента в гр. Щутгард с подземни гаражи - Германия

-  24 апартамента в гр. Фрайбург - Германия

- Жилищен комплекс, пътища, подземни гаражи, 3 жилищни блока и 19 еднофамилни къщи в гр. Ноинщад – Германия

- Клиника в гр. Дармщад – Германия

- Дом за стари хора в гр. Герсхайм – Германия

- Жилищен комплекс в гр. Хайделберг – Германия

- 14 триетажни еднофамилни  къщи с подземни гаражи  -Щутгарт - Остфилдерн

-  Мол с обща квадратура 72000 м2 в град Инголщад

- Фундаменти към Е-он в град Инголщад

- Многофункционално хале в град Ау

- Младежки дом в град Инголщад

- Университет Ингплщад, Факултети А и Ф

- Офис/Сграда, фирма ЕДЕКА-Германия, град Инголщад

- Триеетажен жилищен блок, град Нюрнберг

- 6 бр. Еднофамилни къщи, град Щайн

- 7 Етажна кооперация град Нюрнберг

        Zapryanovi Ltd. All rights reserved. design by ebusiness ltd.