за нас текущи проекти завършени проекти услуги механизация бетонов център контакти контакти
 
Ниско строителство :

Ø Вертикална планировка , пътно строителство и ремонт на всички видове пътни настилки ;
Ø Улично и площадково кабелизиране високо напрежение ;
Ø Улични и площадкови водопроводи и канализации ;
Ø Напоителни системи;

Високо строителство :

Ø Изкопни, зидарски , кофражни , бетонови , армировъчни и покривни работи;
Ø Мазачески, бояджийски , изолаторски, облицовъчни и всички останали довършителни работи ;
Ø Железарски , дърводелски и стъкларски работи ;
Ø Сградни водопроводни , канализационни , електрически и отоплителни , климатични , телефонни и охранителни инсталации .

Разполагаме с подготвени специалисти и механизация за изпълнение на ниско строителство, ВиК инсталации. Също така и собствена механизация –багери, валяци., автогрейдер, булдозер, фадрома, влекач платформа 25тона и самосвали, асфалтополагаща машина, бетоновъзел, бетонпомпа, бетоновози.

Фирмата провежда политика на непрекъсната квалификация , повишаване и разширяване квалификацията на работещите в нея. Разполагаме с добра материално- техническа база. Разработили сме собствена стратегия за осигуряването на скъпо струващи мешини и съоръжения, необходими при изграждането на някои специфични обекти. В постоянно сътрудничество сме с известни консултански екипи по организация и управление на строителния процес /проучване , проектиране и изграждане на строителни обекти на промишленото и гражданско строителство и прилежащата им инфраструктура / , както и във финансовото управление на инвестициите в изграждащите се и вече изградени обекти .

"ЗАПРЯНОВИ –03" ООД - гр.Асеновград е член на Българската строителна камара в гр.София от 2004г. Регистрирана е и в Централния професионален регистър на строителя в следните групи и категории:

- От Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжение, може да изпълнява обекти от втора до пета категория;

- От Втора група: строежи от транспортната инфраструктура, може да изпълнява обекти от първа до четвърта категория;

- От трета група: строежи от енергийната инфраструктура, може да изпълнява обекти от трета категория;

- От Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, може да изпълнява обекти от първа до трета категория;

- От пета група: отделни видове строителни и монтажни работи, фирмата ни може да изпълнява събаряне и разчистване на сгради; земни работи; сондиране и пробиване; общо строителство на сгради и строителни съоръжения; строителство на покриви и хидроизолации; строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени; строителство на хидротехнически съоръжения; други специализирани строителни дейности; строителство на електрически инсталации; изолационни строителни дейности, строителстно на тръбопроводни инсталации; строителство на други инсталации; полагане на мазилки; монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи; полагане на подови настилки и стенни облицовки; боядисване и стъклопоставяне; други довършителни строителни дейности; даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор.

Пред по-дългосрочните ни задачи за развитие на фирмата ни е намерението ни през тази година да изградим и арматурен цех.


Zapryanovi Ltd. All rights reserved. design by ebusiness ltd.